Pagalba

Registracijos sąlygos

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje sąlygos ir taisyklės:

1. Šios taisyklės (toliau - taisyklės) yra vienos šalies - veiksnaus užsakovo - ir kitos šalies - paslaugų teikėjo (CADOX IĮ, įm. k. 145236230, buveinė Gardino g-vė 2 , ŠIauliai) - susitarimas, pagal kurį paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą ir (arba) parduoti paslaugas ar prekes (įskaitant nuotraukų ir maketų spaudą ,tekstų graviravimą,markiravimą ant įvairių paviršių ir medžiagų, kitas fotografavimo, dizaino, maketavimo, rėminimo, skaitmenines paslaugas ir pan.) pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį, pavedimą ar užsakymą, taip pat perduoti šio darbo rezultatą, paslaugas ar prekes užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti atliktą darbą, paslaugas ir (arba) prekes ir tinkamai už jas sumokėti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Laikoma, kad užsakovas besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina šį susitarimą ir visiškai sutinka su taisyklių nuostatomis, taip pat šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas šalims nuo to momento (veiksmo, dienos), kai užsakovas užsako tam tikrą darbą, paslaugas ar prekes paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.ecadox.lt , nurodydamas savo duomenis - (apie Jusu duomenis ir  saugojimą skaitykite paspaude nuorodą) (DUOMENU APSAUGA), rekvizitus ir užsakymo dalyką, jeigu šių taisyklių nuostatose tiesiogiai nenumatyta kitaip.

3. Laikydamasis susitarimo, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti darbų ir užsakymo vykdymo būdus ir priemones. Paslaugų teikėjas gali teikti paslaugas pats, arba tam tikrais technologiniais atvejais gali pasitelkti trečiuosius asmenis užsakymui vykdyti. Paslaugų teikėjas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamų standartų, taip pat turi teisę nukrypti nuo susitarimo sąlygų ar užsakovo nurodymų, jeigu konkrečiomis aplinkybėmis tai būtina atsižvelgiant į užsakovo interesus ar užsakymo vykdymą ir jeigu paslaugų teikėjas negalėjo iš anksto atsiklausti užsakovo.

4. Jeigu užsakovas nesilaiko taisyklėse nustatytų procedūrų ar užsakymo priėmimo, vykdymo, atsiėmimo, derinimo ir darbų apmokėjimo tvarkos, paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti susitarimo ar konkretaus užsakymo (ar jo dalies) ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

5. Paslaugų teikėjas privalo perduoti atliktą užsakymą (darbo rezultatą, paslaugas ar prekes) tik po to, kai užsakovas visiškai ir tinkamai atsiskaito ir kompensuoja netesybas, jeigu tokių atsiranda vykdant sutartį. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai įvykdyti užsakymą iki sutarto įvykdymo termino ir perduoti atliktą užsakymą užsakovui, taip pat jis turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą ar perdavimą, jei užsakovas nevykdo (netinkamai vykdo) savo įsipareigojimų dėl užsakymo apmokėjimo.

Apmokėjimo būdai ir tvarka:

6. Užsakovas moka už atliktą darbą, paslaugas, prekes mokėjimo pavedimu, pervesdamas lėšas į paslaugų teikėjo sąskaitą banke, nurodytą interneto puslapyje adresu www.ecadox.lt (taip pat sąskaitoje-faktūroje), arba grynaisiais pinigais paslaugų teikėjo biure.  Visais atvejais, kai užsakovas atlieka užsakymą ,jis privalo paslaugų teikėjui sumokėti avansu visą darbų (paslaugų, prekių ar kt.) kainą iki darbų vykdymo pradžios.

7. Atliekant mokėjimus būtina nurodyti skirtą užsakymo numerį ir užsakovo vardą bei pavardę.

8. Jei dėl paslaugų teikėjo kaltės darbai (paslaugos ar prekės) neatliekami laiku ir (arba) neperduodami užsakovui, užsakovas turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo netesybų atlyginimo teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Jei darbų, paslaugų ar prekių kaina, nurodyta sąskaitoje-faktūroje, ir darbų, paslaugų ar prekių kaina, nurodyta elektroninėje užsakymo formoje, skiriasi, sąskaitoje-faktūroje nurodytą kainą šalys laiko tikrąja kaina, pagal kurią daromi mokėjimai. Šalių susitarimu, paslaugų teikėjas teikia užsakovui sąskaitas-faktūras el. paštu pagal šių taisyklių nuostatas. Tais atvejais, kai užsakovas laiku negauna sąskaitos-faktūros arba gauna sąskaitą su techniniais trūkumais ar aritmetiniais netikslumais, jis privalo nedelsdamas pranešti apie tai paslaugų teikėjui raštu.

Techniniai reikalavimai ir standartai:

10. Iš nekokybiškų nuotraukų nagalima kokybiška spauda ! Elektroninėje parduotuvėje užsakytų suvenyrų ,maketavimo darbų su užsakovu nederiname !  Tais atvejais, kai užsakymui atlikti visiškai ar iš dalies naudojami užsakovo objektai (medžiagos, skaičiavimai, informacija ir pan.), paslaugų teikėjas per protingą terminą turi pranešti užsakovui, ar perduoti objektai atitinka paslaugų teikėjo ir bendrus techninius reikalavimus ir standartus (tarp jų nuotraukos, maketo, vizualinio objekto rezoliucijos, spalvotumo, šviesumo, kontrasto, paliktų užlaidų makete ir kt. standartus), siekiant tinkamai laikytis susitarimo sąlygų ir pasiekti darbo rezultatą. Jei užsakovas aiškiai nesutinka su paslaugų teikėjo rekomendacijomis ar jas ignoruoja ir prašo vykdyti užsakymą be pakeitimų ar modifikacijos, užsakymas vykdomas, tačiau visa rizika dėl užsakymo (ar jo atitinkamos dalies) kokybės besąlygiškai tenka užsakovui. Užsakovas neturi teisės reikšti pretenzijų ar reikalavimų paslaugų teikėjui dėl šiame punkte nurodyto užsakymo atlikimo kokybės.

11. Užsakovui yra žinoma, kad atliekant vienetinius darbus ( ne šabloninius ) nuotraukų, maketo, kito vizualinio objekto spalvotumo, šviesumo, kontrasto, paliktų užlaidų makete koregavimas ir kt. darbai priskiriami prie paslaugų teikėjo papildomų paslaugų ir atliekami tik jas užsakius už nustatytą kainą. Prieš atlikdamas užsakymą (taip pat objekto koregavimą) paslaugų teikėjas turi suderinti su užsakovu jam tinkamą sprendimo variantą ir gauti jo pritarimą. Jei užsakovas aiškiai nesutinka su paslaugų teikėjo rekomendacijomis ar jas ignoruoja ir prašo vykdyti užsakymą be pakeitimų ar modifikacijos, užsakymas vykdomas, tačiau visa rizika dėl užsakymo (ar jo atitinkamos dalies) kokybės besąlygiškai tenka užsakovui. Užsakovas neturi teisės reikšti pretenzijų ar reikalavimų paslaugų teikėjui dėl šiame punkte nurodyto užsakymo atlikimo kokybės.

12. Vykdydamas užsakymą, paslaugų teikėjas tam tikromis aplinkybėmis privalo užsakovui greitai pranešti apie atsiradusias priežastis ar trūkumus (techninius įrangos gedimus, ryšio, logistikos ir pan.), trukdančius tinkamai ir laiku įvykdyti susitarimo ir užsakymo sąlygas, taip pat ir apie tas priežastis ar trūkumus, kurie atsirado ne dėl paslaugų teikėjo kaltės. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, užsakovas privalo pratęsti darbų atlikimo ar trūkumų pašalinimo terminą; negavęs užsakovo pranešimo ar sutikimo, paslaugų teikėjas privalo sąžiningai ir rūpestingai įvykdyti užsakymą per papildomą protingą terminą. Kai darbų atlikimo terminas perkeliamas šiame punkte numatytais pagrindais, užsakovas netenka teisės reikalauti nuostolių atlyginimo dėl termino praleidimo. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra perduoti visą ar dalį užsakymo tretiesiems asmenims atlikti, tačiau visais atvejais užsakovui už darbų kokybę atsako paslaugų teikėjas. Taip pat perduodamas užsakymą ar dalį užsakymo, kai darbą atlieka ne pats paslaugų teikėjas, jis neturi teisės reikalauti papildomos priemokos ar didinti kainą daugiau nei numatyta šalių susitarime atitinkamiems darbams atlikti.

Nuotraukų, medžiagų, vizualinių objektų pateikimas:

13. Nuotraukas, kitas medžiagas ar vizualinius objektus, reikalingus užsakymui atlikti, galima pateikti paslaugų teikėjui skaitmeniniu ar neskaitmeniniu būdu, t. y. el. paštu, paštu, pristatyti į paslaugų teikėjo biurą ar kt. Jei vykdant užsakymą ar jį įvykdžius paslaugų teikėjas privalo grąžinti visą ar dalį jam perduotos medžiagos ar objektų, jis privalo tai padaryti užsakovo sąskaita.

14. Užsakovas sutinka ir jam yra pranešta, kad paslaugų teikėjas laiko ir saugo jam pateiktą užsakovo medžiagą, taip pat sukurtą medžiagą (kaip darbo rezultatą) ir kitus objektus 1 (vieną) mėn. nuo užsakymo vykdymo dienos. Suėjus nurodytam terminui, paslaugų teikėjas turi teisę pašalinti objektus iš savo duomenų bazės ir el. korespondencijos. Taip pat paslaugų teikėjas neatsako už nuotraukų, medžiagos, vizualinių objektų praradimą ar sunaikinimą, jeigu užsakovas neužtikrino jų išsaugojimo ar netinkamai ir neatsakingai parinko laikmenas, diskus ar pašto priemones, kai žala padaroma ne dėl paslaugų teikėjo kaltės, nors formaliai objektai jam buvo įteikti. Užsakovas privalo užtikrinti, kad perduodami ir naudojami ar atkartojami objektai nepažeistų autorių ar gretutinių teisių turėtųjų interesų ar teisių. Jei paslaugų teikėjas turi rimtą pagrindą manyti, jog jam perduoti objektai gali pažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, jis sustabdo užsakymo vykdymą ir raštu praneša apie šias aplinkybes užsakovui.

Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas:

15. Užsakymas teikiamas paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.ecadox.lt. Formoje užsakovas privalo užpildyti visus laukelius, nurodyti galiojantį el. paštą, telefono numerį ir kt. Prašome teisingai įvesti visą reikiamą informaciją. Užsakymus taip pat galima teikti el. paštu, telefonu ar atvykus į paslaugų teikėjo biurą adresu Gardino g-vė 2, Šiauliai. Užsakymas (užsakymo dalykas) laikomas patvirtintu, kai užsakovas gauna pranešimą apie tai iš paslaugų teikėjo darbuotojo paštu, el. paštu arba telefonu, kartu gali būti sprendžiami techniniai, gamybos, apmokėjimo klausimai, terminai.

Užsakymo pakeitimas ar atsisakymas:

16. Užsakovas, norėdamas pakeisti jau patvirtintą užsakymą, turi nedelsdamas kreiptis į paslaugų teikėją ir išsiaiškinti, ar pakeitimai dar galimi. Jei paslaugų teikėjas gali ir sutinka daryti pakeitimus, jis praneša apie tai užsakovui, kartu nurodydamas papildomą mokestį, jei toks mokestis, jo manymu, reikalingas. Pasiekus naują susitarimą, darbai atliekami bendra tvarka, laikantis šių taisyklių nuostatų.

17. Galimi jau patvirtintų ir apmokėtų paslaugų pakeitimai: - darbų atlikimo termino pakeitimas;- pristatymo būdo pakeitimas;- pristatymo adreso ir laiko pakeitimas;- pinigų grąžinimas (ar įskaitymas) už permokėtus užsakymus;- apmokėto užsakymo atšaukimas, kai avansu sumokėta suma naudojama kitam kliento užsakymui;- kitos paslaugos, gavus paslaugų teikėjo sutikimą.

18. Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti užsakymo atlikimą, jeigu užsakovo pateikti objektai (nuotraukos, tekstai, maketai, garso kūriniai ir pan.) pažeidžia Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus, prieštarauja protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams. Jeigu paslaugų teikėjo abejonės dėl užsakovo veiksmų, užduoties ar objektų pasitvirtina, paslaugų teikėjas įgyja teisę atsisakyti susitarimo ir įskaityti visas užsakovo (avansu) sumokėtas sumas kaip patirtų nuostolių atlyginimą.

19. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti užsakymo atlikimą dėl techninių ar gamybinių kliūčių, įspėjęs apie tai užsakovą ir grąžinęs jam 100 proc. gautos užsakymo sumos (tačiau ne daugiau nei užsakovas jam faktiškai sumokėjo), arba, gavęs užsakovo sutikimą, perkelti užsakymo sumą kitam užsakymui.

Užsakymo pristatymas:

20. Užsakovas turi teisę savo nuožiūra be atskiro užsakovo sutikimo pasirinkti patogiausią užsakymo pristatymo adresatui būdą, jeigu pagal užsakymo pobūdį ar šalių susitarimą tokia paslauga reikalinga ar privaloma. Pristatymo paslaugos teikiamos už papildomą mokestį pagal galiojančius tarifus. Prieš perduodant užsakymą (siuntą) kurjeriui, paštui, logistikos kompanijai, prekės (ir paslaugos) supakuojamos remiantis įprastine praktika.

21. Užsakymus į kitas Lietuvos vietas, taip pat į Europos Sąjungos ir kitas šalis paslaugų teikėjas siunčia siuntų tarnybos pagalba. Siuntos sugadinimo, praradimo, žuvimo rizika tenka paslaugų teikėjui iki jos perdavimo siuntų tarnybai (jos darbuotojams, kurjeriams) momento.

22. Jeigu užsakovas negavo siuntos (arba gavo prekes su trūkumais, netinkamos kokybės ar ne tas prekes) Lietuvos Respublikoje praėjus 15 dienų nuo užsakymo atlikimo dienos, o kitose šalyse praėjus 20 dienų nuo užsakymo atlikimo dienos, jis privalo pranešti apie tai paslaugų teikėjui raštu arba el. paštu. Paslaugų teikėjas privalo kooperuotis ir dėti tinkamas pastangas trūkumams pašalinti, jei jie atsirado dėl jo kaltės.

Baigiamosios nuostatos:

23. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti šias taisykles be atskiro išankstinio įspėjimo, tačiau pakeistos ar papildytos taisyklės ar taisyklių nuostatos negali būti taikomos santykiams su užsakovais, jeigu pakeitimai ar papildymai padaryti priėmus konkretaus užsakovo užsakymą. Tokiais atvejais santykiams su užsakovais taikomos taisyklės ar taisyklių nuostatos, galiojusios priimant užsakymą, taip pat analogiškai ir tais atvejais, kai užsakymą sudaro keli etapai ar dalys arba užsakymas yra tęstinio pobūdžio.

24. Vykdant užsakymą, užsakovas (ar trečiasis asmuo) sutinka, kad visa pateikta informacija, subjekto duomenys, užsakymo pobūdis, užsakymo dalykas ir data, susirašinėjimo medžiaga ir el. laiškų priedai bus kaupiami ir naudojami paslaugų teikėjo duomenų bazėje, siekiant užtikrinti paslaugos kokybę, greitą aptarnavimą, kliento atpažinimą, komercinių pasiūlymų pritaikymą, sprendžiant ginčus ar nagrinėjant pretenzijas, įrodymams, faktams ir aplinkybėms konstatuoti, teikti klientams naujienas ir informaciją apie produktus, paslaugas, renginius. Paslaugų teikėjas užtikrina ir garantuoja, kad visi duomenys kaupiami ir naudojami saugiai teisės aktų nustatyta tvarka, jie neatskleidžiami ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai imperatyviose teisės normose numatyta kitaip.

25. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už susitarimo (ar užsakymo) neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti nei tinkamai numatyti sudarydama ar vykdydama susitarimą (ar užsakymą), ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad susitarimo šalis neturi reikiamų finansinių ar gamybinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

26. Laikoma, kad šio susitarimo sudarymo vieta - Šiauliai. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus per 15 kalendorinių dienų pasiekti raštiško susitarimo, ginčai sprendžiami teisme pagal paslaugų teikėjo buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Sprendžiant ginčus dėl susitarimo sudarymo ir (arba) vykdymo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Jei teismas pripažįsta kurią nors susitarimo nuostatą negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šio susitarimo nuostatos lieka visiškai galiojančios.

27. Šalių pranešimai dėl šio susitarimo (ar užsakymo) vykdymo siunčiami šalims nurodytais adresais registruotu paštu, jeigu šio susitarimo nuostatose tiesiogiai nenumatyta kitaip. Laikoma, kad pranešimas tinkamai įteiktas paslaugų teikėjui (užsakovui) per 3 darbo dienas nuo jo išsiuntimo.